Wist u dat? 

Op mijngezondheid.net kunt u e-consulten aanvragen en online afspraken maken!

www.mijngezondheid.net 

 

 

Privacyreglement

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Ferguson

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

Per 25 mei 2018 is de AVG de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Ferguson is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

         - voor zorgverlening;
         - voor doelmatig beheer en beleid;
         - voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek,                     onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Ferguson hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, gebruik dan het aanvraagformulier inzage/ afschrift/ wijziging/ vernietiging medische gegevens. Lees hieronder meer over inzage en afschriften van het elektronisch patiëntendossier. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Als u een wens heeft tot inzage, afschrift, correctie of vernietiging van medische gegevens in het dossier, verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen en die te overhandigen aan de huisarts tijdens een daarvoor gemaakte afspraak.

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Bij ‘Gegevens patiënt’ vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartsenpraktijk Ferguson hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Wanneer u verwezen wordt naar een specialist in het ziekenhuis heeft deze geen inzage in uw gegevens. Daarvoor wordt de verwijsbrief gebruikt, die tegenwoordig elektronisch wordt verzonden via een beschermde omgeving. Hierin staan belangrijke gegevens over u en de vraag aan de specialist. Bent u onder behandeling van een specialist dan wordt soms ook telefonisch informatie uitgewisseld. Omdat wij samen werken aan uw probleem wordt daarbij aangenomen, dat u daartegen geen bezwaar heeft. Wilt u dit niet dan kunt u dit aangeven en mag het niet meer. Ook kunt u altijd aangeven wat wel en niet in een verwijsbrief mag worden vermeld, vaak hangt het er vanaf om welke specialist en welk probleem het gaat.

Met regelmaat krijgen wij verzoeken van verzekeringsmaatschappijen, advocaten, gemeente en CIZ bijvoorbeeld. In zo’n geval mogen wij enkel antwoord geven op de door hen gestelde vragen en pas als er een door u getekende toestemmingsverklaring is bijgevoegd. Bij twijfel zullen wij contact met u opnemen daarover. Bij uitzondering komt er ook een telefonische vraag van bv. de bedrijfsarts, ook dan moeten wij eerst nagaan of u daartoe toestemming hebt gegeven.

Een enkele maal worden gegevens gevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Gegevens worden dan zodanig aangeleverd, dat uw persoonlijke gegevens niet meer te herkennen zijn.

Uitwisseling gegevens in de dienst

Huisartsenpraktijk Ferguson wisselt, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Als u geen toestemming heeft gegeven voor gegevensuitwisseling is er geen mogelijkheid voor dienstdoende artsen uw gegevens in te zien. Zie hiervoor Medische gegevens bij spoed – toestemming gevraagd.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier naar een andere huisarts

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts beveiligd digitaal overgedragen. Als er nog een gedeeltelijk papieren dossier is, wordt dat aangetekend naar de nieuwe huisarts opgestuurd. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Tot onze frustratie gaat het digitaal verhuizen van huisartsdossiers vaak gepaard met verlies van gegevens en van overzicht, omdat men er nog niet in slaagt om de verschillende systemen goed met elkaar te laten praten. Digitaal klinkt heel mooi en kan heel veilig, maar is helaas niet feilloos.

Voor meer informatie over overstappen naar een andere huisarts en de verhuizing van het dossier: Brochure andere huisarts kiezen

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.